Indsigelsesprocedure ved Den Europæiske Patentmyndighed

Asger Kiilerich August 8, 2016 I 8 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Proceduren opposition ved Den Europæiske Patentmyndighed er en post-tilskud, omstridte, kontradiktorisk, administrativ procedure har til formål at tillade nogen europæisk patent at være centralt imod. Europæiske patenter, der meddeles af EPO under Den Europæiske Patentkonvention kan modstandere af enhver person fra offentligheden. Dette sker ofte, når nogle kendte ikke blev fundet under proceduren tilskud, men blev først kendt af tredjemand.

En modstand kan kun baseres på et begrænset antal grunde, dvs. med den begrundelse, at genstanden for patentet ikke er patenterbar, at opfindelsen er utilstrækkeligt oplyst, eller at indholdet af patentet går ud over indholdet af ansøgningen som er indleveret. Den indsigelse mod et europæisk patent skal indgives skriftligt på EPO, sammen med betalingen af ​​en opposition gebyret inden ni måneder fra offentliggørelsen af ​​meddelelsen om udstedelse af patentet i den europæiske Patenttidende. Indsigelsesafdelingerne af EPO er ansvarlig for behandlingen af ​​indsigelser. Proceduren opposition kan involvere flere modstandere. Ifølge EPO blev et europæisk patent engang modstander af et rekordstort antal på 27 modstandere.

Grundlag, rammebetingelser og tilgængelige grunde

Formålet med indsigelsessagen er at give modstanderne mulighed for at anfægte gyldigheden af ​​et givet europæisk patent. Modstanderne kan også udfordre kun nogle af de krav fra det europæiske patent, derfor begrænser rammerne af oppositionen til de udfordrede krav.

Dog kan en opposition kun baseres på et begrænset antal grunde, der er angivet i den europæiske patentkonvention, nemlig de grunde, der er anført i artikel 100 EPK. En opposition kan være baseret på den begrundelse, at genstanden for patentet ikke er patenterbar EPC, for eksempel fordi den ansøgte opfindelse ikke er ny eller ej opfindsomme) med den begrundelse, at opfindelsen utilstrækkeligt oplyses at tillade en fagmand på kunsten til at udføre det EPC), eller med den begrundelse, at indholdet af patentet går ud over indholdet af ansøgningen som indleveret - "eller, hvis patentet er meddelt på en afdelt ansøgning eller på en ny ansøgning indgivet i henhold til artikel 61 EPC, ud over indholdet af den tidligere indleverede ansøgning "- EPC). En opposition kan eksempelvis ikke gyldigt begrundes, at opfindelsen mangler ensartede anvendelse eller at retten til det europæiske patent ikke hører til indehaveren af ​​patentet EPC).

Arkivering og anerkendelse

Før du starter den materielle behandlingen af ​​indsigelsen, Indsigelsesafdelingen undersøger, om oppositionen skal betragtes som indgivet, og hvorvidt det kan antages til realitetsbehandling. Indsigelsesafdelingen kan opleve, at oppositionen ikke skønnes at være indgivet, for eksempel fordi oppositionen gebyret ikke er betalt inden for indsigelsesfristen ni måneder, fordi indsigelsen ikke er underskrevet, eller fordi meddelelsen ikke er i en accepteret sprog.

For at en opposition til realitetsbehandling, skal opfylde bestemmelserne i

  • Artikel 99 EPC skal altså en indsigelse indgives af en fysisk eller juridisk person inden for ni måneder fra offentliggørelsen af ​​omtalen af ​​meddelelsen af ​​europæisk patent i Den Europæiske Patenttidende, og
  • Regel 76 EPC, dvs. en opgørelse over, i hvilket omfang det europæiske patent er imod, og af de grunde, indsigelsen er baseret på, skal være indeholdt i indsigelsesskrivelsen, samt en angivelse af de kendsgerninger og beviser fremlagt til støtte for disse grunde.

Desuden er en opposition også afvises, hvis den ikke opfylder kravene i regel 76, og EPC efter modstanderen blev inviteret til at afhjælpe disse fejl inden for en given tidsfrist. Hvis oppositionen ikke kan imødekommes, er oppositionen afvises i henhold til regel 77 eller EPC.

Uantagelige modsætninger og indsigelser, som anses ikke for indgivet, ikke indholdsmæssigt undersøgt. En modstand kan kun afvises, hvis oppositionen er blevet anset for først for indgivet, og, hvis det skønnes at være indgivet, oppositionen eksisterer, selv om senere indsigelsen afvises. Hvis en opposition anses ikke for indgivet, en allerede betalt opposition gebyr refunderes. I modsætning hertil, hvis en indsigelsen afvises, en allerede betalt opposition gebyret ikke refunderes.

Stråmand

En indsigelse kan indgives af en stråmand for at skjule identiteten af ​​den part faktisk er interesseret i at have patentet ophævet. En Stråmand er "en, der handler på vegne af en anden person." I 1999 udvidede appelkammer fastslog, at brugen af ​​en stråmand ikke gjorde oppositionen afvises, medmindre "inddragelse af modstanderen skal betragtes som omgå loven ved misbrug af processen."

Materielle undersøgelse

Hvis oppositionen kan antages, er grundene til opposition undersøgt om deres berettigelse. Patenthaveren har også mulighed for at svare på grund af modstand er udviklet af modstanderen. Argumenter, og i et vist omfang kan ændringer indgives på svar af patenthaveren.

I betragtning af begrundelsen for opposition, og på baggrund af for eksempel et kunst-dokument forud indført i sagen ved modstanderen, patenthaveren kan ændre patentet, dvs. beskrivelsen, krav og tegninger af patentet, selv om ændringer ikke kan være indgivet af ret til på ethvert tidspunkt under indsigelsessagen. Patenthaveren er herre i eget patent i, at beslutningen om at ændre eller ej, og hvordan man kan ændre patentet, er en afgørelse fra patenthaveren alene. Patentet kan dog ikke ændres på en sådan måde, at ændringen vil føre til en udvidelse af den beskyttelse, som patentet.

Hvis der foretages ændringer til patentet under indsigelsessagen, skal patentet opfylde kravene i EPC. Disse krav navnlig omfatte kravene i støtte i beskrivelsen og klarhed, selv om de ikke er opført som følge af oppositionen i artikel 100 EPK. Men de krav der skal opfyldes af den ændrede patent omfatter ikke kravet om enhed opfindelse.

Under indsigelse, kan mundtlige forhandling finde sted på anmodning af EPO eller på anmodning af en part i sagen, dvs. patenthaveren eller en modstander. De mundtlige forhandling for Indsigelsesafdelingen selv. De er holdt i München, Haag og Berlin, og er offentlige, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende. Dette står i kontrast med mundtlig forhandling afholdt før en undersøgende Division, som ikke er offentlige. Listen over offentlige mundtlig forhandling i opposition før EPO er tilgængelig på sit websted. Retten til mundtlig forhandling er en specifik og kodificeret del af den processuelle ret til at blive hørt. En beslutning er ofte taget i slutningen af ​​den mundtlige forhandling.

Resultat og effekter af oppositionen

Indsigelsessagen kan have en af ​​tre udfald:

  • Patentet opretholdes som givet. Dette er resultatet, hvis indsigelsen afvises, eller hvis Indsigelsesafdelingen beslutter at ophøre med indsigelsessagen. Indsigelsesafdelingen kan beslutte at afbryde indsigelsessagen især hvis den eneste opposition eller alle indsigelser er blevet trukket tilbage, og patenthaveren er derfor den eneste tilbageværende part i sagen. Tilbagetrækningen af ​​en indsigelse kan skyldes et forlig indgået mellem indehaveren og modstanderen.
  • Patentet opretholdes i ændret form. I dette tilfælde er en ny patentskrift offentliggjort.
  • Patentet er tilbagekaldt. Dette er den mest vellykkede resultat for modstanderen, selv om opretholdelse af et patent i ændret form også kan betragtes som en succes.

Oppositionen har effekt på alle udpegede stater i det europæiske patent. Afgørelser truffet af indsigelsesafdelingerne, ligesom alle andre endelige afgørelser i første instans divisioner, kan appelleres.

En afgørelse truffet af EPO til at tilbagekalde et europæisk patent er endelig, hvilket gør indsigelsessagen ved EPO specielt attraktivt for modstandere. I modsætning hertil en beslutning truffet af EPO ikke at tilbagekalde et europæisk patent efterlader vejen åben for tilbagekaldelse af den nationale ret. EPO beslutning skaber ikke en berettiget antagelse til hinder for en efterfølgende udfordring ved et mislykket modstander på nationalt plan. Gyldigheden af ​​et europæisk patent kan blive undersøgt både på nationalt plan, ved en national domstol, og på internationalt plan, før Den Europæiske Patentmyndighed i opposition. Det samme er ikke tilfældet for overtrædelsesprocedurer, hvorpå de nationale domstole udøver enekompetence.

Fordeling af omkostningerne

Hver part i indsigelsessagen normalt bærer de omkostninger, den har afholdt, medmindre indsigelsesafdelingen (eller i en appelsag, appelkammeret i henhold til regel 100 EPC), af hensyn til egenkapitalen, ordrer en anden fordeling af omkostningerne. For eksempel, i sag T 1306-1305, havde en særdeles relevant dokument været sidst indgivet, uden gyldig begrundelse, som indsigeren under den mundtlige forhandling, før appelkammeret, hvilket gør ubrugelige både den mundtlige forhandling og udarbejdelse patenthaveren dertil . En anden fordeling af omkostningerne er blevet bestilt af appelkammeret. Patenthaveren har anmodet, i henhold til regel 88 EPC og artikel 100 EPC, omkring 26.000 € skal betales af modstanderen.

En beslutning om fordeling af omkostningerne er en del af den vigtigste beslutning, som den vigtigste beslutning af Indsigelsesafdelingens. Den vigtigste beslutning dog kun beskæftiger sig med forpligtelse for den pågældende til at bære omkostningerne part eller parter. De faktiske beløb, der skal betales af den ene part til den anden behandles i en anden beslutning, nemlig en beslutning om tildeling af omkostninger. Der træffes beslutning om tildeling af omkostningerne, når der er truffet en beslutning om fordeling af omkostningerne, og hvis anmodning indgives herom.

Overførsel af modstander status

Modstanderen status kan ikke frit overføres. For så vidt angår juridiske personer, der er berørt, kan oppositionen kun overdrages eller tildeles en tredjepart sammen med de forretningsmæssige aktiver, der tilhører et selskab, dvs. dets økonomiske aktivitet, og mere præcist aktiverne i de interesser, som oppositionen blev indgivet. Status for en modstander passerer imidlertid, dvs overføres til, modstanderens universelle efterfølger i loven i tilfælde af en universel arv, som for eksempel i tilfælde af en fusion af to selskaber.

Intervention og bemærkninger fra tredjeparter

Intervention i henhold til artikel 105 EPK

I henhold til artikel 105 EPK, kan tredjemand gribe ind i igangværende indsigelsessag efter indsigelsesfristen 9 måneder er udløbet, hvis den tredje part godtgør, at "en sag om krænkelse af det samme patent er anlagt mod ham, eller efter anmodning fra patenthaveren at ophøre påståede overtrædelse, har tredjeparten anlagt sag om en afgørelse om, at han ikke krænker patentet. " Med andre ord kan en tredjepart gribe ", hvis konfronteret med en handling krænkelse eller påstand om krænkelse anlagt i en national jurisdiktion i henhold til national lovgivning."

Realitetsbehandling af en intervention er underlagt betingelser. Den såkaldte varsel intervention skal især indgives senest tre måneder efter den dato, hvor sager som omhandlet i artikel 105 er anlagt. Et antageligt indgreb behandles som en indsigelse. Hvis interventionen kan antages, intervenienten bliver part i indsigelsessagen.

Muligheden for at gribe ind, eksisterer ikke kun i verserende indsigelsessag, før en Indsigelsesafdelingen, men også under de efterfølgende verserende appelsag før et appelkammer.

Bemærkninger fra tredjemand i henhold til artikel 115, EPC

Uafhængigt af muligheden for at gribe ind i en indsigelsessag, kan man også indgive indlæg i henhold til artikel 115, EPC. Efter offentliggørelsen af ​​en europæisk patentansøgning, og så meget desto mere efter udstedelse af et europæisk patent, kan enhver indsende bemærkninger om patenterbarheden af ​​opfindelsen, som er genstand for ansøgningen eller patentet. I modsætning til en intervenient imidlertid en person, arkivering bemærkninger under en indsigelsessag ikke blive part i sagen. Det betyder bl.a., at en sådan person ikke erhverve "bundt af proceduremæssige rettigheder" skabt "i forbindelse med modstanderen", såsom retten til at blive hørt, inden der træffes en afgørelse. Bemærkninger fra tredjemand, som skal indgives skriftligt, kan indgives med post eller online. Ifølge appelkammeret 3.3.08, observationerne skal underskrevet "for at tillade en identifikation af den tredje part", og medmindre "vedtaget af en part i sagen som sin egen" eller af det kompetente organ i EPO af egen drift, "anonyme tredjeparts bemærkninger skal ses helt bort."

Statistik, omkostninger og varighed

Samlet set omkring 5,5-6% af de europæiske patenter, der meddeles af Den Europæiske Patentmyndighed er imod. Af dem, i løbet af 1980-2005, blev omkring 1/3 tilbagekaldes, 1/3 blev holdt i en ændret form, hvilket generelt betyder "reduceret i omfang" og 1/3 blev holdt som givet dvs. indsigelsen forkastet. De samme tal blev nævnt i 2013. Oppositionen sats før EPO er konsekvent højere i den nærmeste tilgængelige proxy for den farmaceutiske sektor, end det er i organisk kemi og i alle sektorer. Succesraten afhænger dog af det tekniske område.

De vigtigste årsager til tilbagekaldelse af et patent i opposition er en mangel på opfindelseshøjde, manglende nyhed og en forlængelse ud over indholdet af ansøgningen som indleveret.

Indgivelse af en indsigelse, før EPO er efter sigende forholdsvis overkommelig, "som omkostningerne varierer mellem € 6000 og € 50.000." I modsætning hertil kan omkostningerne til retssager et europæisk patent være meget højere. En opposition tilfælde er rapporteret til at tage i gennemsnit tre år skal håndteres af EPO.

Parallelle nationale procedurer

Den "Muligheden af ​​parallelle gyldighed sag ved de nationale domstole, og i EPO er iboende i de juridiske ordninger i EPC, hvorunder EPO blev etableret". Hvis tredjemand indgiver en indsigelse mod et europæisk patent med EPO og også parallelt, starter en tilbagekaldelse sag mod samme patent for en national ret, kan den nationale ret udøve sit skøn til enten

  • udsætte den nationale sag, med henblik på at afvente udfaldet af en indsigelsessag EPO, eller
  • tillade fortabelsessag at gå videre, uden at vente på udfaldet af EPO sagen.

De regler og praksis varierer fra land til land i den henseende. "For eksempel, fra 2008, Belgien og Frankrig vil forblive den vigtigste procedure, indtil en endelig afgørelse er truffet af EPO mens i Tyskland, Italien, Nederlandene og Det Forenede Kongerige en sådan ophold er ikke automatisk og i de fleste tilfælde domstole vil fortsætte sagen trods oppositionen .... Men i Tyskland national omstødelse sagen kan ikke startes, før Federal Patentretten indtil indsigelsessag EPO er blevet indgået eller indsigelsesfristen er udløbet. "

Sammensætning af et indsigelsesafdelingen

I henhold til artikel 19 EPK, "n indsigelsesafdelingen skal bestå af tre teknisk kvalificerede censorer, mindst to af disse chefer skal ikke har deltaget i sagen om meddelelse af patentet, som oppositionen vedrører. En censor, der har deltaget i procedure for tildeling af det europæiske patent kan ikke være formand. " Overtrædelse af artikel 19 EPC anses for at være væsentlige proceduremæssige overtrædelser.

  Like 0   Dislike 0
Forrige artikel Peter G. Gerry
Næste artikel Submarine X-1
Kommentarer (0)
Ingen kommentar

Tilføj en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn tilbage: 3000
captcha